Çarşamba, 11 Mart 2015 17:04

Gelir Vergisi Mükellefiyeti Hakkında

Federasyonuz genel merkezi tarafından gönderilen Gelir vergisi mükellefiyeti hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir. Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Belgenin aslını haber ekinden indirebilirsiniz.

 

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 11 NOLU GENELGE

 

Maliye Bakanlığı’nın 02 Şubat 2015 tarihinde tüm vergi dairesi başkanlıklarına göndermiş olduğu 2015/1 sayılı iç genelgede;

 

-Kamyon, kamyonet ve benzeri ticari araçların hurda, kaybolma ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma geldiği halde, çeşitli nedenlerle bu araçların sahiplerinin gelir vergisi mükellefiyetinin silinmemesi,

-Ölüm nedeniyle miras kalan ticari araçlardan dolayı, bu araçları ticari faaliyetlerde kullanmayan mirasçılara gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi, hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

 

Anılan iç genelgeye göre;

1-Ticari faaliyette kullanılmakta iken;

-Gayri resmi olarak hurda vaziyette satılan, resmi yollardan satılmasına karşın trafik tescil kaydı silinmeyen,

-Hurda durumdayken parçalanarak kaybolan,

-Resmi yoldan hurdaya ayrılmak suretiyle trafik tescil kaydı silinmiş olmakla beraber daha önceki bir tarihten itibaren kullanılamaz durumda olduğu iddia edilen,

-Kullanılamaz vaziyette olmasına rağmen, haciz veya ihtiyati haciz gibi nedenlerle resmi yoldan hurdaya ayrılması mümkün olmayan, Taşıtlara ilişkin olarak esnafımızın talebi üzerine, talepte bulunulan tarihten itibaren;

-Kaydı silinmesi talep edilen taşıtın kullanımından dolayı trafik cezasının bulunmadığının,

-Taşıtın dosyasında henüz tebliğ edilmemiş trafik cezası bulunmadığının,

-Taşıtın dosyasında, teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedenleriyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi bir işlemin yapılmadığının,

-Taşıtın, ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

-K1, K2 ve benzeri yetki belgelerinin alınmadığının veya belge yenilemesi yapılmadığının,

-Söz konusu taşıtla ticari faaliyette bulunulduğuna dair herhangi bir tutanak, yoklama veya yol denetim ekiplerince bu konuda bir tespitte bulunulmadığının tespiti halinde, en son verilen yıllık vergi beyannamesinin verildiği tarih de dikkate alınmak suretiyle, esnafın ticari faaliyetine son verdiği tarih itibariyle gelir vergisi mükellefiyetleri silinecektir.

 

Diğer taraftan, yukarıda sayılan taşıtların herhangi bir şekilde ticari faaliyette kullanıldığının tespit edilmesi halinde, bu araçlara ilişkin olarak yeniden gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

 

2-Nakliyecilikte kullanılan araçların miras yoluyla intikali halinde, ilgili vergi dairesinden bir yoklama yapılmadan gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

Diğer taraftan;

-Miras yoluyla intikal eden ve hem özel hem de ticari olarak kullanılabilecek kamyonet ve benzeri araçların, yapılan yoklamada ticari faaliyette kullanılmadığı yönünde kanaate varılması ve bu araçların trafik kaydının ticariden hususiye çevrilmesi,

- Yine miras yoluyla intikal eden otobüs ve kamyon gibi özel amaçla kullanılması mümkün olmayan araçların, ticari faaliyette kullanılmadığı kanaatine varılmış olmasının yanı sıra, söz konusu taşıtların satılması, trafikten çekilmesi veya hurdaya ayrılması şartı ile gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

 

Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.