Haber Arşivi

 

Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 04.05.2016 tarih ve 1112 sayılı "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.Sayı : PERS ve İDARİ.İŞL.2016/382 04.05.2016 - 1102

Konu : Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA

13 NOLU GENELGE

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu değişikliklerden esnafımızı doğrudan ilgilendiren hususlar;

 

1. Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinden %85 indirim uygulanacaktır.

2. Mesleki yeterlilik belgesine (SRC) sahip olan şoförler 66 yaşına kadar çalışabilirler.

3. D4 yetki belgesi sahipleri için terminal kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

4. Vergi mükellefiyeti sona erdiği için yetki belgesi iptal edilenler, 01.08.2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinin %15'i tutarında ödeme yapmak suretiyle belgelerini alabilirler.

 

Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.

 

 

 

Mehmet Nesip KEMALOĞLU 

GENEL SEKRETER

İmza

Fevzi APAYDIN

BAŞKAN

İmza

04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 27.04.2016 tarih ve 1018 sayılı 11 nolu genelgede aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA

11 NOLU GENELGE

 

26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile esnafımızı ve meslek kuruluşu çalışanlarını ilgilendiren aşağıdaki önemli düzenlemeler yapılmıştır:

 

1-6704 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 90 ıncı, 92 nci, 97 nci, 99 uncu maddelerinde değişiklik yapılarak, yargı kararları ile kusurlu sürücünün yakınlarına yapılan tazminat ödemeleri teminat kapsamı dışında bırakılmış, tazminat hesaplamalarında uygulanacak usul ve esaslara netlik getirilmiştir.

 

2-Kanun’un 16 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “...53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.’’ hükmü, “ ...53 üncü maddede öngörülen izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

 

3-Söz konusu Kanun’un 17 nci maddesi ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, bundan sonra taşımacıların “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’’ yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını rica ederiz.

 

Mehmet Nesip KEMALOĞLU 

GENEL SEKRETER

İmza

 

 

Fevzi APAYDIN

BAŞKAN

İmza

 

Genelgede bahsi geçen 6704 Sayılı Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından S plaka ihalesi yapılacak olup, katılmak isteyenlerin; yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunduğunu belgelendirmeleri ve  25.03.2016 tarihinde aşağıda belirtilen evraklarla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Gerçek Kişiler için:

 1-25/03/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”nin aslı,                            

2-25/03/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi”nin aslı veya noter onaylı fotokopisi,

3- En az 25/03/2011 tarihinden itibaren kesintisiz olarak İzmir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

4-Muhtarlıklardan alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti” veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

5-Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “aslı,

 6- Üzerine tescilli başka bir Tahditli Ticari Araç bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı,

7- “Sürücü Belgesi” 'nin; Noter veya İdarece “Aslı Görüldü” onaylı fotokopisi,

8- Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz teslim edilmesi,

Şirket Adına Şirket Ortağı Kişiler için:

1-25/03/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,

2-25/03/2016 tarihine kadar alınmış yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

3- Kişinin ihaleye girecek Şirketin ortağı olduğunu, Şirketin kuruluş adresinin İzmir İl sınırları içerisinde bulunduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi,

4- En az 25/03/2011 tarihinden itibaren kesintisiz olarak İzmir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

5- Muhtarlıklardan alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti” veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

6- Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “ aslı,

7- Üzerine tescilli başka bir Tahditli Ticari Araç bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı,

8- Ortağı olduğu Şirket üzerindeki “S” Plakaları gösterir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı (Şirket üzerine kayıtlı “S” Plaka sayısının ortak sayısından fazla olduğunun tespiti halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır),

9- “Sürücü Belgesi” nin, Noter veya İdarece “Aslı Görüldü” onaylı fotokopisi,

10- Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi, 11- Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz teslim edilmesi,

<< < 2 4 5 6 7 > Son >>
Sayfa 2 / 7