Haber Arşivi

Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, “Standart Dışı Plakalar TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında geçmiyor “dedi.

 

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, araçlarda bulunan plakalarda rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde ile standartlara aykırı plakalı araçların ülkemizde bulunan TÜVTÜRK muayene istasyonlarından geçmediğini belirterek, Standartlara uygun plakalarını Trafik Tescil Büro Amirliği ve Şoförler Odası Başkanlığından yarım saat içinde değiştirilebileceğini söyledi.

 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olan kusur tablosu yeniden düzenlendiğini, bu nedenle Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların, muayeneden geçmediğini dile getiren oda başkanı Yiyitalp “TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında temmuz ayı itibarıyla 'sahte' olarak nitelendirilen, standardın dışında basılan plakalar birinci derecede ağır kusurlu sayılıyor. Silik, italik veya bold olarak yazılan, rakam ve harflerin arasında vida olan, ortasındaki boşluğun köşeli şeklinde olması gibi standarda uygun olmayan plaka takılı araçlar, muayeneden geçmemektedir. Araç sahipleri plakalarını standartlara uygun odamızda 10 dakika içerisinde bastırabilmektedir.” dedi.

 

‘Plakalar Araçların Kimliği Niteliğindedir’

 

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp araçlardaki bulunan plakaları TŞOF ve bağlı odaların verdiğini, sahte plaka basan, dağıtan ve aracına takanlara para ceza müeyyidesinin olduğunu belirten başkan Yiyitalp, “Hiç kimse rastgele yerde plaka bastırıp aracına taktırmasın. Sahte plaka takmanın cezası olduğu gibi TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yapılmamaktadır. Bazı vatandaşlarımızın araçların plakalarında standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması için böyle bir uygulamaya geçildi. Plaka değişimi yapacak vasıta sahipleri değişim için Trafik Tescil Büro Amirliğine dilekçe ile başvurarak, temin edilen belge ile odamıza gelerek plakalarına değiştirebilir” şeklinde konuştu.

 

(NİMET ERGÜN)

Aliağa Ekspres Gazetesi

Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 11.04.2017 tarih ve 0983 sayılı "Trafik Sigortası Primleri" konulu genelge aşağıdaki bilginize sunulmuştur.

 

 

Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2017 / 428 11.04.2017-0983

Konu : Trafik Sigortası Primleri

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 11 NOLU GENELGE

 

İlgi : Hazine Müsteşarlığı’nın 10.04.2017 tarihli 2017/1 No’lu Genelgesi.


Federasyonumuzun Hazine Müsteşarlığı ile yapılan yoğun çaba ve girişimleri sonucu; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Primlerine ilişkin 10.04.2017 tarihinde yayımlanan Genelge ile esnafımızın lehine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


12.04.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere;


1. Sigorta şirketleri tarafından her bir araç bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları; kamyonetler için 1.055,00 TL. sini, kamyonlar için 2.258,00 TL. sini, taksiler için 2.089,00 TL. sini, minibüsler için (sürücüsü dahil 10-17 koltuk) 1.418,00 TL. sini, otobüsler için (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2.021,00 TL. sini, otobüsler için ( sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 5.007,00 TL. sini, çekiciler için 3.784,00 TL. sini, römorklar için 456,00 TL. sini, geçemez. Söz konusu prim tutarları 2017 Mayıs ayından itibaren aylık % 1 ( bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak) uygulanır.


2. Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları; söz konusu genelgedeki Tablo -2’ de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.


3. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Tablo- 3 de yer alan illere göre belirlenmiş indirim/artırım oranlarının uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarını aşamaz.


4. Genelgenin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek yeni poliçe düzenlenemez.İlgi Genelge 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.


Enver YENİÇERİ (Genel Sekreter) Fevzi APAYDIN (Başkan)

İmzalar


İlgili genelgeye buradan erişebilirsiniz

 

S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti ile ko­ope­ra­tif­le­rin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nın yü­kü­nü %35’e kadar ha­fif­le­ti­yor. S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası’nın ev sa­hip­li­ğin­de, Kuzey Bölge Oda Baş­kan ve üye­le­riy­le “Si­gor­ta Ko­ope­ra­tif­çi­li­ği” top­lan­tı­sın­da bir araya geldi.
Ali­ağa Ti­ca­ret Odası, Ender ÖZER se­mi­ner so­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, S.S. İzmir Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Tev­fik Şar­ka­ya, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp, Me­ne­men Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Hilmi Kur­toğ­lu, Ber­ga­ma Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Meh­met Kı­zıl­taş, Foça Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Ahmet Kol­daş ve S.S Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Kuzey Bölge Oda Baş­kan­la­rı ve üye­le­ri ka­tıl­dı.
Bi­lin­di­ği gibi son yıl­lar­da ko­ope­ra­tif­le­rin ve ara­ba­cı es­na­fı­nın be­li­ni büken en önem­li ma­li­yet un­su­ru şüp­he­siz araç si­gor­ta­la­rı oldu. Gerek zo­run­lu Mali Me­su­li­yet olsun ve ge­rek­se de kasko, si­gor­ta olsun her iki si­gor­ta ko­lun­da da yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan ağır ko­şul­lar ve yük­sek ra­kam­lar nak­li­ye­ci­nin ve şoför es­na­fı­nın si­gor­ta yap­tır­ma­sı­nı ne­re­dey­se im­kân­sız hale ge­tir­di.
Bunun için S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın bu so­ru­na çözüm bulma odak­lı yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar so­nun­cu kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti sa­ye­sin­de Ko­ope­ra­tif üye­le­ri 2017 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­dan iti­ba­ren araç si­gor­ta­sı, zo­run­lu mali me­su­li­yet veya kas­ko­la­rı­nı %20-35 arası in­di­rim­le yap­tı­ra­bi­le­cek­ler.

SİGORTA ŞİRKET­LERİNİN %35 AL­TIN­DA SİGORTA
S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­ka­nı Cemil Ok, kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği hak­kın­da şun­la­rı dile ge­tir­di. ” Bi­lin­di­ği gibi dünya üze­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren si­gor­ta şir­ket­le­ri Ko­ope­ra­tif şek­lin­de ku­rul­muş olan si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Çok or­tak­lı ko­ope­ra­tif ola­rak ku­rul­muş olan bu si­gor­ta şir­ket­le­ri kısa za­man­da büyük ku­ru­luş­la­rın ara­sın­da yer al­dık­la­rı gibi diğer ül­ke­ler­de de fa­ali­yet gös­ter­mek su­re­tiy­le çok ulus­lu şir­ket­ler ha­li­ne gel­miş­ler­dir. Dünya üze­rin­de­ki bu ge­liş­me­le­re ka­yıt­sız kal­ma­yan Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ya­sa­lar­da ge­rek­li dü­zen­le­me ve de­ği­şik­lik­le­ri ya­pa­rak ortak sa­yı­sı 200 ve daha fazla olan Ko­ope­ra­tif­le­re si­gor­ta şir­ke­ti kurma hak ve yet­ki­si­ni de ver­miş­tir. Şu ana kadar ül­ke­miz­de ku­ru­lup fa­ali­ye­te geçen iki ko­ope­ra­tif si­gor­ta­sı bu­lun­mak­ta­dır. Bun­lar­dan ilk ku­ru­lan Koru Si­gor­ta ve daha sonra ku­ru­lan Doğa Si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Üçün­cü ko­ope­ra­ti­fi kur­mak üzere de MER­KEZ BİRLİĞİ ha­re­ke­te geç­miş ve bün­ye­sin­de bu­lu­nan ko­ope­ra­tif ve üye­le­riy­le bir­lik­te ha­re­ket ede­rek si­gor­ta şir­ke­ti­ni kur­muş­tur. Bin­ler­ce üyesi olan ko­ope­ra­tif­le­ri­miz­de kur­muş ol­du­ğu­muz si­gor­ta şir­ke­ti ile üye­le­ri­mi­zin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nı %35 ha­fif­let­miş ola­ca­ğız” dedi.
BAŞ­KAN YİYİTALP ” ALİAĞA’DA 4 BİN KİŞİ FAY­DA­NI­LA­CAK”
Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği ile il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Mer­kez Bir­li­ği­nin al­dı­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta şir­ke­ti ile bir­lik­te ko­ope­ra­tif­ler ve ara­ba­cı es­na­fı­mız Genel Baş­kan Cemil Ok’un da be­lirt­ti­ği gibi rahat bir nefes ala­cak. Ku­ru­lan bu si­gor­ta şir­ke­ti­nin amacı şoför es­na­fı­nın daha önce acen­te­ler­den kes­miş ol­du­ğu po­li­çe ko­mis­yo­nu­nu kal­dır­mak, bunun yanı sıra in­di­rim ko­şu­luy­la to­tal­de %35’e kadar eşit bir in­di­rim sağ­la­mak­tır. Bu in­di­rim ise an­laş­ma ko­şul­la­rı­na göre %20 ile %35 ara­sın­da fark­lı­lık gös­te­re­cek­tir. Bu ise uy­gu­la­ma­yı ko­ope­ra­tif­ler dü­zen­le­ye­cek­tir. Ko­ope­ra­tif üyesi ol­ma­yan üye­le­ri­mi­ze de oda­mız ara­cı­lı­ğıy­la ka­tı­lım payı öde­yen tüm üye­ler fay­da­la­na­bi­le­cek­tir. Bunun yanı sıra si­gor­ta, kasko, dask, po­li­çe yap­tı­rı­la­bi­le­cek­tir. Oda­mı­zın yak­la­şık 600 üyesi var. Ali­ağa ge­ne­lin­de ya­rar­la­na­cak sayı ise 4 bin ci­va­rı iken, ülke ge­ne­lin­de bu rakam mil­yon­la­ra ula­şı­yor. Ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı üye­le­ri­miz­den çok olum­lu tep­ki­ler aldık hatta üye­le­ri­miz oda­mız­dan bilgi ala­ma­ya baş­la­dı­lar.”dedi.

 

 

Özgürses Gazetesi

 

http://www.ozgursesgazetesi.com/haberler/sofor-es%C2%ADna%C2%ADfi-yuzde-35-daha-rahat-nefes-ala%C2%ADcak/

<< Başlangıç < Önceki 1 3 4 5 6 7 > Son >>
Sayfa 1 / 7