Haber Arşivi

Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 11.04.2017 tarih ve 0983 sayılı "Trafik Sigortası Primleri" konulu genelge aşağıdaki bilginize sunulmuştur.

 

 

Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2017 / 428 11.04.2017-0983

Konu : Trafik Sigortası Primleri

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 11 NOLU GENELGE

 

İlgi : Hazine Müsteşarlığı’nın 10.04.2017 tarihli 2017/1 No’lu Genelgesi.


Federasyonumuzun Hazine Müsteşarlığı ile yapılan yoğun çaba ve girişimleri sonucu; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Primlerine ilişkin 10.04.2017 tarihinde yayımlanan Genelge ile esnafımızın lehine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


12.04.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere;


1. Sigorta şirketleri tarafından her bir araç bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları; kamyonetler için 1.055,00 TL. sini, kamyonlar için 2.258,00 TL. sini, taksiler için 2.089,00 TL. sini, minibüsler için (sürücüsü dahil 10-17 koltuk) 1.418,00 TL. sini, otobüsler için (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2.021,00 TL. sini, otobüsler için ( sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 5.007,00 TL. sini, çekiciler için 3.784,00 TL. sini, römorklar için 456,00 TL. sini, geçemez. Söz konusu prim tutarları 2017 Mayıs ayından itibaren aylık % 1 ( bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak) uygulanır.


2. Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları; söz konusu genelgedeki Tablo -2’ de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.


3. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Tablo- 3 de yer alan illere göre belirlenmiş indirim/artırım oranlarının uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarını aşamaz.


4. Genelgenin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek yeni poliçe düzenlenemez.İlgi Genelge 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.


Enver YENİÇERİ (Genel Sekreter) Fevzi APAYDIN (Başkan)

İmzalar


İlgili genelgeye buradan erişebilirsiniz

 

S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti ile ko­ope­ra­tif­le­rin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nın yü­kü­nü %35’e kadar ha­fif­le­ti­yor. S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası’nın ev sa­hip­li­ğin­de, Kuzey Bölge Oda Baş­kan ve üye­le­riy­le “Si­gor­ta Ko­ope­ra­tif­çi­li­ği” top­lan­tı­sın­da bir araya geldi.
Ali­ağa Ti­ca­ret Odası, Ender ÖZER se­mi­ner so­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, S.S. İzmir Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Tev­fik Şar­ka­ya, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp, Me­ne­men Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Hilmi Kur­toğ­lu, Ber­ga­ma Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Meh­met Kı­zıl­taş, Foça Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Ahmet Kol­daş ve S.S Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Kuzey Bölge Oda Baş­kan­la­rı ve üye­le­ri ka­tıl­dı.
Bi­lin­di­ği gibi son yıl­lar­da ko­ope­ra­tif­le­rin ve ara­ba­cı es­na­fı­nın be­li­ni büken en önem­li ma­li­yet un­su­ru şüp­he­siz araç si­gor­ta­la­rı oldu. Gerek zo­run­lu Mali Me­su­li­yet olsun ve ge­rek­se de kasko, si­gor­ta olsun her iki si­gor­ta ko­lun­da da yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan ağır ko­şul­lar ve yük­sek ra­kam­lar nak­li­ye­ci­nin ve şoför es­na­fı­nın si­gor­ta yap­tır­ma­sı­nı ne­re­dey­se im­kân­sız hale ge­tir­di.
Bunun için S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın bu so­ru­na çözüm bulma odak­lı yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar so­nun­cu kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti sa­ye­sin­de Ko­ope­ra­tif üye­le­ri 2017 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­dan iti­ba­ren araç si­gor­ta­sı, zo­run­lu mali me­su­li­yet veya kas­ko­la­rı­nı %20-35 arası in­di­rim­le yap­tı­ra­bi­le­cek­ler.

SİGORTA ŞİRKET­LERİNİN %35 AL­TIN­DA SİGORTA
S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­ka­nı Cemil Ok, kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği hak­kın­da şun­la­rı dile ge­tir­di. ” Bi­lin­di­ği gibi dünya üze­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren si­gor­ta şir­ket­le­ri Ko­ope­ra­tif şek­lin­de ku­rul­muş olan si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Çok or­tak­lı ko­ope­ra­tif ola­rak ku­rul­muş olan bu si­gor­ta şir­ket­le­ri kısa za­man­da büyük ku­ru­luş­la­rın ara­sın­da yer al­dık­la­rı gibi diğer ül­ke­ler­de de fa­ali­yet gös­ter­mek su­re­tiy­le çok ulus­lu şir­ket­ler ha­li­ne gel­miş­ler­dir. Dünya üze­rin­de­ki bu ge­liş­me­le­re ka­yıt­sız kal­ma­yan Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ya­sa­lar­da ge­rek­li dü­zen­le­me ve de­ği­şik­lik­le­ri ya­pa­rak ortak sa­yı­sı 200 ve daha fazla olan Ko­ope­ra­tif­le­re si­gor­ta şir­ke­ti kurma hak ve yet­ki­si­ni de ver­miş­tir. Şu ana kadar ül­ke­miz­de ku­ru­lup fa­ali­ye­te geçen iki ko­ope­ra­tif si­gor­ta­sı bu­lun­mak­ta­dır. Bun­lar­dan ilk ku­ru­lan Koru Si­gor­ta ve daha sonra ku­ru­lan Doğa Si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Üçün­cü ko­ope­ra­ti­fi kur­mak üzere de MER­KEZ BİRLİĞİ ha­re­ke­te geç­miş ve bün­ye­sin­de bu­lu­nan ko­ope­ra­tif ve üye­le­riy­le bir­lik­te ha­re­ket ede­rek si­gor­ta şir­ke­ti­ni kur­muş­tur. Bin­ler­ce üyesi olan ko­ope­ra­tif­le­ri­miz­de kur­muş ol­du­ğu­muz si­gor­ta şir­ke­ti ile üye­le­ri­mi­zin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nı %35 ha­fif­let­miş ola­ca­ğız” dedi.
BAŞ­KAN YİYİTALP ” ALİAĞA’DA 4 BİN KİŞİ FAY­DA­NI­LA­CAK”
Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği ile il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Mer­kez Bir­li­ği­nin al­dı­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta şir­ke­ti ile bir­lik­te ko­ope­ra­tif­ler ve ara­ba­cı es­na­fı­mız Genel Baş­kan Cemil Ok’un da be­lirt­ti­ği gibi rahat bir nefes ala­cak. Ku­ru­lan bu si­gor­ta şir­ke­ti­nin amacı şoför es­na­fı­nın daha önce acen­te­ler­den kes­miş ol­du­ğu po­li­çe ko­mis­yo­nu­nu kal­dır­mak, bunun yanı sıra in­di­rim ko­şu­luy­la to­tal­de %35’e kadar eşit bir in­di­rim sağ­la­mak­tır. Bu in­di­rim ise an­laş­ma ko­şul­la­rı­na göre %20 ile %35 ara­sın­da fark­lı­lık gös­te­re­cek­tir. Bu ise uy­gu­la­ma­yı ko­ope­ra­tif­ler dü­zen­le­ye­cek­tir. Ko­ope­ra­tif üyesi ol­ma­yan üye­le­ri­mi­ze de oda­mız ara­cı­lı­ğıy­la ka­tı­lım payı öde­yen tüm üye­ler fay­da­la­na­bi­le­cek­tir. Bunun yanı sıra si­gor­ta, kasko, dask, po­li­çe yap­tı­rı­la­bi­le­cek­tir. Oda­mı­zın yak­la­şık 600 üyesi var. Ali­ağa ge­ne­lin­de ya­rar­la­na­cak sayı ise 4 bin ci­va­rı iken, ülke ge­ne­lin­de bu rakam mil­yon­la­ra ula­şı­yor. Ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı üye­le­ri­miz­den çok olum­lu tep­ki­ler aldık hatta üye­le­ri­miz oda­mız­dan bilgi ala­ma­ya baş­la­dı­lar.”dedi.

 

 

Özgürses Gazetesi

 

http://www.ozgursesgazetesi.com/haberler/sofor-es%C2%ADna%C2%ADfi-yuzde-35-daha-rahat-nefes-ala%C2%ADcak/

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine tepkiler ülke genelinde artarak devam ediyor. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yönetimi, 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimine yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Açıklamalarda bulunan Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde karşı karşıya kaldığı darbe girişimini, Türkiye demokrasisine indirilecek en büyük darbe niteliğinde olacağını söyledi. Milletimizin üstün duyarlılığı darbe girişiminin önünde demokrasi kılıcı gibi durduğunu ve bu anlamda tarihi rolünü oynadığını ifade eden Yiyitalp, “15 Temmuz 2016 günü gecesi gerçekleştirilen ve hiç kimsenin onaylamayacağı, milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı neden olan darbe girişimini gerçekleştirenleri ve buna destek veren tüm güçleri kınıyoruz. Millet iradesi ve devlet kurumlarının takdire şayan dayanışması sonucu halkın iradesine karşı yapılmış gayrimeşru ve hainlik boyutundaki kalkışma çok şükür amacına ulaşamayarak bertaraf edildi. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde bulunan milletimizin birlikte duruşu ,kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Askerimizin polisimize, polisimizin askerimize namlu doğrulttuğu, kendi uçaklarımızın demokrasimizin ve devletimizin kalesi olan meclisimizi bombaladığı, sokaktaki vatandaşlarımızın üzerine mermiler yağdırıldığı ve yüzlerce can kaybının yaşandığı bu alçakça girişim, Türk tarihine kara bir leke olarak geçecektir” dedi.

“DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ”

Gücünü sandıktan yetkiyi milletten almayan bir idare istemediklerini, Türkiye için demokrasi dışında bir seçenek de görmediklerini söyleyen Başkan Yiyitalp “Biz Şoförler ve Otomobilciler esnaflar odası olarak, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısında; Cumhuriyetin, ulusal egemenliğin, laik demokratik sosyal hukuk devletinin ve toplumsal barışın yanında olduğumuzu, ülkemize ve parlamenter sisteme bütün gücümüzle sahip çıkacağımızı belirtiyoruz. Asla demokrasiye, birliğe ve dayanışmaya inancımızı yitirmeyeceğiz. Bu anlamda 15 Temmuz gecesi yaşamını yitiren ve çıkan olaylarda yaralanan vatandaşlarımız için derin üzüntülerimizi ifade ediyor, bundan böylede demokrasiye olan inancımızla darbelerin karşısında kararlılıkla duracağımızı ilan ediyoruz” diye konuştu.

(NİMET ERGÜN) 

 

 

http://www.aliagaekspres.com.tr/guncel/22/07/2016/soforler-odasi-darbe-girisimini-kinadi

 

<< Başlangıç < Önceki 1 3 4 5 6 7 > Son >>
Sayfa 1 / 7